Stanovisko ČASF k výkladovému stanovisku ČNB

Stanovisko ČASF k výkladovému stanovisku ČNB

Stanovisko ČASF k výkladovému stanovisku České národní banky „K pravidlům odměňování vázaných zástupců investičního zprostředkovatele“.

S ohledem na zveřejnění stanoviska České národní banky „K pravidlům odměňování vázaných zástupců investičního zprostředkovatele“, přijala Česká asociace společností finančního zprostředkování a poradenství, z.s. k tomuto dokumentu oficiální stanovisko, které pak mimo jiné uvádí:

  1. ČASF nesouhlasí se závěrem ze stanovisek České národní banky („ČNB“) ID: RS2024-22 a ID: RS2024-24 („Stanoviska“), podle něhož požadavek z ust. § 32 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v účinném znění („ZPKT“), na investičního zprostředkovatele, aby plnil některé povinnosti obdobně jako obchodník s cennými papíry, předpokládá také plnění příslušných ZPKT prováděcích ustanovení nařízení (EU) 2017/565 („Nařízení“).
  2. ČASF konstatuje, že investiční zprostředkovatelé nemají povinnost odměňovat své vázané zástupce formou pevné odměny. Musí však stanovit takové podmínky odměňování, které budou pečlivě nastaveny tak, aby nevedly k nepříznivým důsledkům pro klienty; především, aby bylo zajištěno, že odměna neohrožuje povinnost vázaného zástupce jednat s odbornou péčí a v nejlepším zájmu klienta.

Výkladové stanovisko ČASF k odměňování vázaných zástupců investičních zprostředkovatelů.

Napsat komentář