Vyjádření USF k pozastavení členství společnosti Broker Trust, a.s.

Vyjádření USF k pozastavení členství společnosti Broker Trust, a.s.

Rada Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF) rozhodla dne 14. 9. 2017 o pozastavení členství společnosti Broker Trust, a.s., po dobu, než společnost splní opatření k nápravě uložená ji předchozím rozhodnutím.

V souvislosti s přijetím tohoto rozhodnutí USF aktuálně zaznamenala ve veřejném prostoru informace, k nimž považuje za žádoucí uvést základní fakta tak, aby se předešlo možným dezinterpretacím.

Jaké byly kroky, které vedly k rozhodnutí o pozastavení členství společnosti Broker Trust, a.s.? Shrnuje jej následující časová osa.
 

4/2014 USF přijala stížnostní podání na společnost Broker Trust (BT) o celkem pěti bodech.
10/2014 Etická komise USF (EK), tvořená mj. externími odborníky, přijala závěrečné rozhodnutí, ve kterém uložila BT opatření k nápravě, když podání shledala ve dvou bodech z pěti důvodné.

Šlo o nedostatky v povinnosti dodržovat obezřetnou personální politiku a povinnosti poskytovat úplné a nezkreslené informace o službách.

BT se následně proti rozhodnutí odvolal k Radě USF.

4/2015 Rada USF potvrdila nadpoloviční většinou všech členů závěrečné rozhodnutí EK USF v plném rozsahu.

USF následně vyzvala BT k realizaci uložených opatření.

10/2015 Generální ředitel BT písemně oznámil USF, že uložená opatření k nápravě budou splněna (k této realizaci však nedošlo ani po opakovaných výzvách a přes poskytnutí více než dostatečného časového prostoru).
3/2017 Představenstvo USF s ohledem na zjevné nesplnění uložených opatření k nápravě během doby téměř jeden a půl roku navrhlo radě USF uložení sankce společnosti BT.
9/2017  Rada USF rozhodla nadpoloviční většinou všech členů o pozastavení členství BT.

 
Společnost Broker Trust, a.s. se prostřednictvím svého zástupce aktivně a bez procesních výhrad účastnila zasedání Etické komise, Rady USF i představenstva USF ve všech případech, kdy se tato její záležitost projednávala. Projednání se i několikrát překládalo v případě, kdy se jej nemohl zástupce Broker Trust účastnit. Společnost Broker Trust, a.s. v této souvislosti nikdy nezpochybňovala kompetenci Rady USF přijmout rozhodnutí o pozastavení členství.

Rozhodnutí o pozastavení členství bylo přijato v souladu s vnitřními předpisy USF.

USF nikdy neupřednostňuje jakýkoliv obchodní model svých členů. Důkazem jsou opatření k nápravě uložená jiným členským společnostem, která byla „obchodně neutrální“ a která příslušní členové vždy akceptovali. Žádný obchodní model člena však nemůže vést k tomu, aby zákazníkům nebyly poskytovány úplné a nezkreslené informace o službách takového člena.

Konkrétněji k oběma uloženým opatřením k nápravě považujeme za vhodné uvést následující:

  • USF považuje spolupráci s osobami, které se prokazatelně dopustily pokusu o pojistný podvod, za neslučitelné s obezřetnou personální politikou, jak jí požaduje Etický kodex USF. S ohledem na značné zpoždění vzniklé v důsledku nesplnění uloženého opatření k nápravě společností Broker Trust (viz. výše) byla oproti původnímu závěru ze 4/2015 diskutována i alternativní možnost řešení, ta však opět nebyla realizována.
  • USF považuje praxi, kdy podřízení zástupci členské společnosti propagují své služby pod vlastním značkou (obchodní firmou) bez alespoň elementární informace o tom, že zastupují danou společnost, za neslučitelnou se zásadami poskytování nezkreslených a úplných informací stanovenými Etickým kodexem USF. Ačkoliv považujeme samoregulační pravidla za vyšší standard, než jaký stanovuje zákon, iniciovali jsme v této věci také výkladové stanovisko ČNB. I toto stanovisko potvrdilo správnost našeho závěru.