Aktivity asociace

Tvorba legislativy a regulace

ČASF se aktivně podílí na tvorbě všech legislativních norem (zákony, vyhlášky, nařízení, dohledové benchmarky apod.), které ovlivňují oblast finančního zprostředkování a poradenství. Kromě vlastní tvorby těchto předpisů je ČASF velmi aktivní také při vytváření jejich následného výkladu, ať už ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR, Českou národní bankou nebo jinými institucemi a profesními asociacemi. Asociace také tvoří podporu členům při zavádění změn, formou metodických, vzorových či návodových dokumentů s vysokou přidanou hodnotou. Tyto materiály připravujeme ve spolupráci s vysoce renomovanou právní kanceláří Kocián Šolc Balaštík.

Samoregulace

členové ČASF se zavazují dodržovat přísnější pravidla své činnosti než ostatní finančně zprostředkovatelské a poradenské firmy. Tato samoregulační pravidla shrnuje jak Etický kodex asociace, tak jeho doprovodné prováděcí normy.

Péče o image oboru finančního zprostředkování a poradenství

jedním z hlavních cílů ČASF je pozvednutí image finančních konzultantů a oboru, jako takového. Představitelé asociace často vystupují na prestižních odborných konferencích, workshopech, webinářích a publikují fakta o odvětví v prestižních odborných i masových médiích.

Ochrana zákazníka a finanční vzdělávání

ČASF je dalším článkem v systému všeobecné ochrany spotřebitele. V rámci svých samoregulačních aktivit je Etická komise, která je stěžejním místem, kam mohou klienti směřovat své podněty. V naprosté většině případů komise dovede tyto případy ke smírnému řešení a pokud je zjištěno systémové pochybení, uděluje opatření k nápravě či mimořádné reportovací povinnosti.