Základní informace

Jako v každém jiném odvětví lidské činnosti, i ve finančním zprostředkování a poradenství může dojít k poskytnutí špatné služby či sjednání nevhodného produktu. Co tedy dělat, pokud cítím subjektivní nespokojenost se zprostředkovaným finančním produktem či doporučeným řešením?

Je především třeba se důsledně ptát:
Z čeho tento pocit pramení? Jsou původcem nebo iniciátorem tohoto pocitu známí, kamarádi, konkurence, TV, internet či jiné sdělovací prostředky? Nebo tento pocit pramení z klientovy vnitřní intuice?

Zda má klient představu o „lepší“ alternativě takového produktu (ať už se jedná o likviditu, výnos, investiční riziko apod.). Kde se k těmto informacím dostal, kdo a za jakých okolností mu je poskytl?

Jaké nevýhody klient spatřuje, proč se mu produkt nezdá nejvhodnější? Výpovědní doba? Měsíční platby? Odbytné či odstupné? Nejistota plnění? Míra rizika? Zná klient osobně nějaký lepší nebo srovnatelný produkt? Jaký?

Pokud už nicméně nastane nepříjemná situace a klient není z jakéhokoli důvodu spokojen s nastavením svého finančního portfolia, lze mu doporučit obrátit se s žádostí o vysvětlení a případnou nápravu z jeho pohledu závadného stavu postupně:

Na samotného poradce a požadovat nejlépe osobní setkání, kdy by v rámci vzájemného porozumění měl nespokojený klient předem poskytnout podklady pro svou argumentaci, aby poradce věděl, v čem je problém a dokázal pro klienta připravit relevantní alternativu.

Pokud se kontakt s poradcem nezdaří, nebo pokud poradce není schopen či ochoten záležitost řešit, obrátit se na mateřskou společnost poradce. Ta by měla řádným způsobem dle svých interních postupů zajistit prověření veškerých tvrzených skutečností a klienta o výsledku písemně informovat (a případně odškodnit, pokud uzná pochybení svého poradce).

Teprve pokud záležitost není v předchozích stupních uspokojivě řešena a vyřešena, je třeba kontaktovat profesní sdružení ČASF.

Pravidla rozhodování Etické komise ČASF a etiky činnosti jednotlivých členů upravují dva základní dokumenty:
Etický kodex,
Disciplinární řád.

Stížnost Etické komisi ČASF lze podat pouze na činnost členské společnosti ČASF, případně na závažný systémový problém na trhu finančního zprostředkování a poradenství.