Podání stížnosti

Jak probíhá řešení stížnosti

Proces řešení stížnosti upravuje Etický kodex a Disciplinární řád ČASF. Po přijetí stížnosti si Etická komise zpravidla vyžádá stanovisko stěžované společnosti a eventuálně doplnění podkladů od stěžovatele. Po získání všech potřebných informací pak Etická komise podání analyzuje, přičemž v této fázi může iniciovat nezávazné smírčí jednání mezi stěžovanou společností a klientem. Pakliže toto jednání nebylo úspěšné anebo jeho vyvolání v daném případě nebylo účelné, přijme Etická komise závěrečné rozhodnutí v souladu se zmíněnými normami.

Pro celý tento proces ukládá Disciplinární řád časovou lhůtu v délce 60 kalendářních dnů, ovšem tato lhůta může být ve složitých případech prodloužena.

Chci podat stížnost

Stížnost na činnost některého z členů ČASF lze podat písemně či emailem na adresu uvedené v sekci kontakty, nejlépe však vyplněním formuláře níže. I stížnost zaslaná písemnou formou či emailem by měla obsahovat náležitosti uvedené ve formuláři níže.

Informace o zpracování osobních údajů
V návaznosti na podání stížnosti ČASF zpracovává osobní údaje stěžovatele, a to v rozsahu uvedeném ve formuláři níže a po dobu řešení dané stížnosti, včetně smírčího řízení. Účelem takového zpracování je vyřízení podnětu stěžovatele, a případně realizace smírčího řízení, proto toto zpracování nevyžaduje souhlas stěžovatele. Poskytnutí osobní údajů je nezbytným požadavkem pro vyřízení podané stížnosti.

Poučení:
Při zpracování osobních údajů má stěžovatel zejména právo obdržet výpis osobních údajů, jež o něm ČASF zpracovává, právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají či na omezení zpracování nebo výmaz osobních údajů, je-li dán některý z důvodů stanovených právním předpisem. Je-li to technicky proveditelné, má stěžovatel právo získat osobní údaje o své osobě ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat tyto jinému správci. Domnívá-li se stěžovatel, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů, může se se svou stížností obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111, web: www.uoou.cz.

Podání stížnosti

stiznost