Reakce ČASF na článek Chystá se přísnější dohled nad povinností nahrávat hovory finančních poradců. Ti se brání

https://www.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/chysta-se-prisnejsi-dohled-nad-povinnosti-nahravat-hovory-financnich-poradcu-ti-se-brani-1362716

 

Argumenty mluvčího rezortu, pana Žurovce nejsou pravdivé nebo minimálně velice zavádějící.

Ministerstvo financí výhrady poradců odmítá. „Rozhodně není pravdou, že ČNB požaduje nahrávání všech hovorů, kde o poradenství a investicích nepadne ani zmínka. Návrh se vztahuje pouze na hovory, které přímo souvisí s poskytováním investičních služeb,“ říká mluvčí rezortu Michal Žurovec.

V návrhu projednávaného zákona je však uvedeno, že se záznamy hovorů povedou i tehdy, když k uzavření obchodu ani k poskytnutí investiční služby nedojde.

Viz.

Znění měněných ustanovení zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a dalších zákonů v oblasti regulace podnikání na finančním trhu

 

§ 17

(1) Obchodník s cennými papíry uchovává záznamy a dokumenty týkající se investičních služeb a obchodů dostatečné k tomu, aby na jejich základě mohla Česká národní banka sledovat dodržování požadavků podle tohoto zákona, přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zneužívání trhu52) a přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího trhy finančních nástrojů53), zejména zda obchodník s cennými papíry dodržuje své povinnosti vůči zákazníkům nebo potenciálním zákazníkům a zda nenarušuje řádné fungování trhu.

(2) Záznamy podle odstavce 1 zahrnují záznamy telefonických hovorů a elektronické komunikace týkající se obchodů uzavřených obchodníkem s cennými papíry na vlastní účet a investičních služeb, které zahrnují přijetí, předání nebo provedení pokynu zákazníka poskytovaných zákazníkovi. Tyto záznamy se vedou i tehdy, bylo-li jejich účelem uzavření obchodu nebo poskytnutí investiční služby podle věty první, avšak k tomuto uzavření obchodu ani k poskytnutí této investiční služby nedošlo.

To v překladu znamená nahrávat všechny hovory mezi investičním poradcem a klientem. Nahrávání a následný odposlech telefonních hovorů je velice citlivá věc. Toho si je vědoma i EU. V evropské směrnici, kterou MF implementuje touto novelou do naší legislativy, totiž povinnost nahrávat všechny hovory ani není! A nebyla ani v prvotním materiálu MF.

Všichni se shodneme, že je třeba předcházet nekalým praktikám, ale plošné nahrávání a možné odposlouchávání, bude mít jen drtivý dopad na soukromí. Klientů i poradců. Pro představu, někde se budou „válet“ desetitisíce hovorů, plné důvěrných a citlivých informací jako jsou osobní data, rodinné záležitosti, zdravotní stav, informace o dětech, o finanční situaci a majetku, důvěrné pracovní informace atd. To vše klient svému poradci může v rámci důvěrného vztahu do telefonu říct. A možný únik nebo zneužití informací je dnes otázkou chvíle. Tohle věřím, nechce nikdo.